Utbrenthet

Utbrenthet er en tilstand av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse som skyldes høyt og vedvarende stressnivå, ofte knyttet til arbeid. Nå blir utbrenthet også en offisiell diagnose. 

Les mer om utbrenthet her

Uenighet og forvirring

Det har lenge vært diskutert om hvorvidt utbrenthet kan ansees som et separat fenomen, eller om det må forstås som en del av en depressiv lidelse. Enkelte har også brukt betegnelsen i forbindelse med fysisk overtrening, langvarig og stressende belastning i hjemmet eller andre områder utenfor arbeidet. Med andre ord har bruken av betegnelsen vært til gjenstand for forvirring og usikkerhet. Dette skyldes dels uenighet knyttet til definisjon, men også at tilstanden ikke har blitt definert som en diagnose.

Med manglende retningslinjer for diagnostisering og behandling av tilstanden, er det sannsynlig at utbrenthet ofte er blitt klassifisert som en annen diagnose, og forstått ulikt mellom behandlere. Mangelen på en tydelig definisjon har også vanskeliggjort forskning på fenomenet, fastsetting av utbredelse og kommunikasjon mellom helsearbeidere.

Utbrenthet blir en diagnose

I følge WHO’s lansering av det nye klassifikasjonssystemet for diagnoser, ICD-11 blir nå utbrenthet definert som en diagnose. Diagnosen er nå å finne under kapittelet «Problemer assosiert med arbeid eller arbeidsløshet»(egen oversettelse). Utbrenthet, i følge den nye klassifikasjonen i ICD-11, kan karakteriseres av tre dimensjoner (egen oversettelse):

  • Opplevelse av energitap og utmattelse
  • Økt mental avstand fra ens jobb, eller opplevelse av negativitet eller kynisme knyttet til jobb
  • Redusert arbeidsrelatert effektivitet.

Som en tydelig kan se ut fra klassifikasjonen refererer diagnosen spesifikt til fenomener som oppstår i en arbeidsrelatert kontekst. Det spesifiseres ytterligere i ICD-11, at diagnosen ikke skal brukes til å forklare opplevelser fra andre områder i livet. Med andre ord snevres definisjonen av utbrenthet inn, sammenlignet med andre og bredere forståelser av tilstanden.

Ikke klar i Norge

Det er Direktoratet for e-helse som har ansvaret for å oversette og implementere diagnosesystemet i Norge. Det er imidlertid foreløpig uklart når ICD-11 blir oversatt og klar til bruk blant norske helsearbeidere

«Direktoratet for e-helse har per i dag ikke en tidfestet plan på innføring av ICD-11 i Norge. Endringen fra ICD-9 til ICD-10 tok i Norge mellom fem og syv år. Endringene fra ICD-10 til ICD-11 er mer omfattende, og vil kreve samkjøring av mange aktører», skriver direktoratet på sine hjemmesider.